Văn bản QPPL

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Quyết định 2218/QĐ-CP ngày 10/12/2015 Về Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị 10-12-2015 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 về kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Kế hoạch nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thu hút những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước, đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế. Từ đó, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tiết kiệm ngân sách, giảm chi thường xuyên, cải cách tiền lương. Đồng thời, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập từ Trung ương đến địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện và kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết, bảo đảm đạt được mục tiêu và hiệu quả, kết quả của công tác tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Nội dung kế hoạch gồm: 1. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục; 2. Rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; 3. Xây dựng cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; 4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý biên chế cán bộ, công chức, viên chức. Tải về
2 Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá, phân loại CB-CC-VC 09-6-2015 Nghị định về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức Tải về