Nội quy – Quy chế

Qui chế làm việc năm học 2015-2016

Qui chế làm việc năm học 2015-2016

Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT ĐẠI LỘC TRƯỜNG THCS PHÙ ĐỔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    QUY CHẾ LÀM VIỆC NĂM HỌC 2015-2016 (Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-THCSPĐ [...]