Công văn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Kế hoạch tự đánh giá 2018-2019 THCS Phù Đổng 09-4-2019 Tải về
2 Hướng dẫn 5932/BGDĐT-QLCL Hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài (theo TT 18) 28-12-2018 V/v hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông Tải về
3 Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch chủ nhiệm năm học 2018-2019-PĐ 09-10-2018 Tải về
4 Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT về KĐCL và TCQG 22-8-2018 Tải về
5 Hướng dẫn 249/PGDĐT-THCS v/v Hướng dẫn kiểm tra HKI 2017-2018 22-12-2017 Hướng dẫn kiểm tra học kỳ I năm học 2017-2018 Tải về
6 Quy chế về thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2017-2018 PĐ 09-11-2017 Quy chế về thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2017-2018 Tải về
7 Nội quy học sinh Trường THCS Phù Đổng – năm học 2017-2018 09-11-2017 Nội quy học sinh Trường THCS Phù Đổng - năm học 2017-2018 Tải về
8 Quy chế làm việc của Trường THCS Phù Đổng năm học 2017-2018 09-11-2017 Quy chế lầm việc của Trường THCS Phù Đổng năm học 2017-2018 Tải về
9 Nội quy Trường THCS Phù Đổng (2017-2018) 09-11-2017 Nội quy Trường THCS Phù Đổng năm học 2017-2018 Tải về
10 Qui tắc ứng xử của CBVC Trường THCS Phù Đổng (2017-2018) 09-11-2017 Qui tắc ứng xử của CBVC Trường THCS Phù Đổng (2017-2018) Tải về
11 Nội qui học sinh 2017-2018 PĐ 18-9-2017 Tải về
12 Qui chế làm việc của hội đồng thi đua khen thưởng PĐ 2017-2018 16-9-2017 Tải về
13 Qui chế làm việc THCS Phù Đổng 2017-2018 16-9-2017 Qui chế làm việc của Trường THCS Phù Đổng trong năm học 2017-2018 Tải về
14 Qui chế thi đua, khen thưởng PĐ 2017-2018 16-9-2017 qui chế về thi đua, khen thưởng năm học 2017-2018 PĐ Tải về
15 Công văn 4122/BGDĐT về giao chỉ tiêu BHYT 2017-2018 08-9-2017 V/v thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên Tải về
16 Kế hoạch tổ chức lễ khai giảng năm học 2017-2018 04-8-2017 Tải về
17 Nội qui học sinh năm học 2017-2018 04-8-2017 Tải về
18 Hướng dẫn họp cha mẹ học sinh lớp cuối năm học 2016-2017 22-5-2017 Hướng dẫn giáo viên chủ nhiệm lớp một số nội dung, chương trình họp CMHS lớp, tổng kết năm học 2016-2017 Tải về
19 Báo cáo tự đánh giá năm 2016 27-11-2016 Báo cáo tự đánh giá năm 2016 Trường THCS Phù Đổng Tải về
20 Phân công nhiệm vụ Tổ trưởng chuyên môn và giáo viên năm học 2016-2017 13-10-2016 Tải về
21 Phân công nhiệm vụ HT, PH năm học 2016-2017 13-10-2016 Tải về
22 Phân công nhiệm vụ Tổ trưởng văn phòng và viên chức hành chính 2016-2017 13-10-2016 Tải về
23 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch chủ nhiệm lớp năm học 2016-2017 30-9-2016 hướng dẫn GVCN xây dựng kế hoạch chủ nhiệm lớp năm học 2016-2017 Tải về
24 Hướng dẫn tổ chức họp CMHS lớp tổng kết năm học 2015-2016 17-5-2016 Tải về
25 Công văn hướng dẫn viết SKKN năm học 2015-2016 và những năm tiếp theo 06-5-2016 Tải về
26 Danh mục mã minh chứng kiểm định chất lượng THCS Phù Đổng T4/2016 11-4-2016 có điều chỉnh ở các mã minh chứng TC1-tc6 các mã minh chứng có số thứ tự sau có điều chỉnh: 36, 37, 38, 39 Tải về
27 Thông tư 08/2016/TT-BGDĐT về giảm định mức giờ dạy cho GV làm công tác Công đoàn 28-3-2016 Thông tư 08 qui định chế độ giảm định mức giờ dạy cho GV, giảng viên làm chế độ công tác Công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Tải về
28 Phân công nhiệm vụ TTVP và viên chức hành chính năm 2016 17-02-2016 Tải về
29 Hướng dẫn họp CMHS lớp Sơ kết HKI năm học 2015-2016 14-01-2016 Tải về
30 Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành Giáo dục 31-12-2015 Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT thay thể TT số 12/2012/TT-BGDDT hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành Giáo dục Tải về
31 Quyết định 2218/QĐ-CP ngày 10/12/2015 Về Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị 10-12-2015 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 về kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Kế hoạch nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thu hút những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước, đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế. Từ đó, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tiết kiệm ngân sách, giảm chi thường xuyên, cải cách tiền lương. Đồng thời, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập từ Trung ương đến địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện và kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết, bảo đảm đạt được mục tiêu và hiệu quả, kết quả của công tác tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Nội dung kế hoạch gồm: 1. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục; 2. Rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; 3. Xây dựng cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; 4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý biên chế cán bộ, công chức, viên chức. Tải về
32 Phân công nhiệm vụ TTCM, GV 2015-2016 15-10-2015 Tải về
33 Phân công nhiệm vụ HT, PHT 2015-2016 15-10-2015 Tải về
34 Qui chế làm việc năm học 2015-2016 15-9-2015 Tải về
35 Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá, phân loại CB-CC-VC 09-6-2015 Nghị định về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức Tải về
36 Hướng dẫn số 5555/BGDĐT-GDTrH 08-10-2014 V/v hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng Tải về
37 6072/BGDĐT- CNTT 04-09-2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014 Tải về
38 53/2012/TT-BGDĐT 20-12-2012 Thông tư 53 của Bộ GD&ĐT Tải về
39 Chiến lược phát triển Trường THCS Phù Đổng giai đoạn 2012-2016 và tầm nhìn đến năm 2020 20-9-2012 Chiến lược phát triển Trường THCS Phù Đổng giai đoạn 2012-2016 và tầm nhìn đến năm 2020 Tải về
40 Phương án phòng, chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai 2017 PĐ 3-2017 Tải về