Thủ tục HC

Mẫu đơn xin nghỉ phép (dành cho CBVC)

Ngày đăng:

Lượt xem:

Mẫu Phiếu bình bầu GVCN lớp giỏi

Ngày đăng:

Lượt xem:

Mẫu báo cáo thành tích GVCN lớp giỏi

Ngày đăng:

Lượt xem:

Mẫu Phiếu báo đi công tác

Ngày đăng:

Lượt xem:

Mẫu báo cáo kết quả BDTX của GV

Ngày đăng:

Lượt xem:

Danh bạ điện thoại CBVC năm học 2015-2016

Ngày đăng:

Lượt xem:

Mẫu Biên bản kiểm tra nề nếp học sinh

Ngày đăng:

Lượt xem:

Mẫu đơn xin phép nghỉ việc riêng

Ngày đăng:

Lượt xem:

Mẫu đơn xin chuyển trường

Ngày đăng:

Lượt xem:

Biểu mẫu kiểm tra công tác thư viện

Ngày đăng:

Lượt xem:

Trang 1 / 212